ISO 9001

Các tiêu chuẩn ISO 9000 gia đình của các hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một tập hợp các tiêu chuẩn giúp các tổ chức đảm bảo họ gặp gỡ khách hàng và

Read More

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 LÀ GÌ?

Định nghĩa thuật ngữ chất lượng: Các tiêu chuẩn hàng loạt ISO 9000 ISO 9000 được định nghĩa là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và đảm bảo

Read More