Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

IEC 61231:2010+A1:2013 cho các quy định quốc tế đèn mã hóa hệ thống và bao gồm cả đèn loại trừ xe đèn. Mã hóa cho các chính đèn loại được xác định, và cho những người khác sẽ theo sửa đổi này tiêu chuẩn khi thích hợp. Này, ấn bản đầu tiên hủy và thay phiên bản thứ hai của IEC 61231, bố như một kỹ thuật. Nó là một kỹ thuật sửa đổi, mà chính thay đổi được chỉ định dưới đây: – giới thiệu của DẪN mô-đun (Subclause 5.8). Này hợp nhất phiên bản gồm ấn bản đầu tiên (2010) và nó sửa đổi 1 (2013). Vì vậy, không cần phải tự sửa đổi ở ngoài này, bố.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859