Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phương pháp Này bao gồm việc xác định của lưu huỳnh hoạt động trong cắt dầu. Này, kiểm tra phương pháp cũng áp dụng cho lưu huỳnh phản ứng với đồng bột ở nhiệt độ của 150°C (302°F) trong cắt chất lỏng có hai tự nhiên và thêm lưu huỳnh.

Chú ý 1—Nó đã không được thành lập bởi ASTM Tiểu ban D02.L0 như thế nào đến các hoạt động lưu huỳnh nội dung như vậy xác định có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các cắt chất lỏng.
1.2 Các giá trị nêu trong SI đơn vị đang được coi như tiêu chuẩn. Các giá trị nhất định trong ngoặc đang chỉ cho thông tin.

1.3 chuẩn Này không có ý để giải quyết tất cả các vấn đề an toàn, nếu có liên quan đến việc sử dụng nó. Đó là trách nhiệm của các người dùng tiêu chuẩn này để thiết lập thích hợp, an toàn và khỏe mạnh, và xác định áp dụng các quy định những giới hạn trước khi sử dụng.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859