Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62272 mô tả những phương pháp của đo để đánh giá hiệu đặc điểm kỹ thuật số điệu bộ đàm trong các ban nhạc dưới 30 MHz cho âm thanh hay/và dữ liệu phát sóng ở NẾU bấm nút và HE ban nhạc, và để tạo điều kiện cho sự so sánh của các phép đo được thực hiện bởi nhân viên khác nhau.
Nó chứa các chi tiết của lựa chọn đặc biệt phương pháp để xác định quan trọng nhất hiệu quả thông số của kỹ thuật số radio máy phát. Các phép đo phương pháp mô tả áp dụng cho một số thông số hiệu suất, tức là những người mà có thể cung cấp tăng để giải thích mơ hồ do để sử dụng những phương pháp khác nhau và điều kiện. Họ không phải là hạn chế cũng không bắt buộc: đo có thể được chọn cho mỗi trường hợp đặc biệt.
Các phép đo phương pháp mô tả trong tiêu chuẩn này được thiết kế để được sử dụng cho loại chấp thuận thử nghiệm chất lượng kiểm tra kiểm soát hoặc chấp nhận thử nghiệm đo đạc trong nhà máy và trên trang web.
Ít hay đo thêm kích thước có thể được thực hiện theo thỏa thuận giữa của khách hàng và nhà cung cấp. Thêm bất kỳ kiểm tra nên tuân theo tiêu chuẩn đó đã được thành lập bởi khác nhóm nghiên cứu, tiểu ban của IEC quốc tế khác hoặc phù hợp công nhận các tổ chức.
Chuẩn này không xác định giá trị hạn chế cho chấp nhận được hiệu suất như thế này thường được đưa vào các thiết bị kỹ thuật hoặc trong yêu cầu đặt xuống qua các quy chế trách nhiệm cơ thể. Tuy nhiên, một số các giá trị đang trích dẫn, nơi thích hợp cho hướng dẫn trong những bài thuyết trình của các kết quả.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859