Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho một khả năng phục hồi chính sách quản lý trong việc cung cấp chuỗi
cho phép một tổ chức để phát triển và thực hiện các chính sách, mục tiêu, và chương trình, tham gia vào tài khoản
hóa đơnpháp lý, quản lý và yêu cầu khác mà các tổ chức đặt mua,
hóa đơnthông tin về những rủi ro đáng kể, nguy hiểm, và mối đe dọa mà có thể có hậu quả đối với tổ chức,
nó quan trên cung cấp của nó chuỗi
hóa đơnbảo vệ tài sản của mình và tiến trình và
hóa đơnquản lý của phá hoại sự cố.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng đối với rủi ro mà các tổ chức xác định như những người đó có thể điều khiển ảnh hưởng, hoặc
giảm, cũng như những người nó không thể dự đoán. Nó không phải trạng thái cụ thể tiêu chí hiệu suất.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho bất cứ tổ chức nào đó muốn
một) lập, thực hiện, duy trì và nâng cao khả năng phục hồi chính sách quản lý cho các tổ chức và nó
cung cấp,
b) đảm bảo với bản thân của nó phù hợp với các quy định khả năng phục hồi chính sách quản lý,
c) chứng minh sự quản lý hệ thống chứa một cũng được phát triển khả năng phục hồi chính Sách Quản lý bởi:
1) việc tự xác định và tự bản tuyên ngôn hay
2) tìm xác nhận của nó phù hợp bởi bên có một quan tâm đến các tổ chức (như
khách hàng) hay
3) tìm xác nhận của nó tự tuyên bố bởi một bên ngoài tổ chức hay
4) tìm kiếm chứng nhận/đăng ký của rằng hệ thống quản lý bởi một tổ chức bên ngoài.
Tất cả những yêu cầu này tiêu Chuẩn Quốc tế đang dự định được đưa vào bất kỳ loại thế
tổ chức của quản lý hệ thống đó là dựa trên công ty tnhh người mẫu. Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung
các yếu tố (bao gồm cả những giải quyết công nghệ, phương tiện, quá trình, và người) cần thiết cho này
lập công ty. Mức độ của sự áp dụng điều này tiêu Chuẩn Quốc tế sẽ phụ thuộc vào yếu tố như những
nguy cơ khoan dung và chính sách của các tổ chức, thiên nhiên và quy mô của các hoạt động của mình, các sản phẩm và dịch vụ, và
các vị trí ở đâu, và những điều kiện trong đó, các tổ chức năng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung yêu cầu chung như một khuôn khổ, áp dụng cho tất cả các loại
tổ chức (hay bộ phận của chúng) bất kể kích thước và hoạt động trong việc cung cấp dây chuyền. Này Tiêu Chuẩn Quốc Tế
cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức các tiêu chuẩn hiệu suất, cho phép
tổ chức để thiết kế và thực hiện một khả năng phục hồi chính sách quản lý thích hợp để nhu cầu của mình và những người của mình,
bên liên quan.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế nhấn mạnh khả năng phục hồi, khả năng thích ứng của một tổ chức một và phức tạp
thay đổi môi trường, cũng như bảo vệ quan trọng chuỗi cung cấp tài sản và quá trình. Áp dụng điều này
Tiêu Chuẩn quốc tế vị trí một tổ chức để dễ dàng hơn ngăn chặn, nếu có thể, chuẩn bị, và trả lời
để mọi cách cố ý, không, và/hoặc tự nhiên gây rối gây ra sự kiện đó, nếu không được quản lý,
có thể leo thang vào trường hợp khẩn cấp, khủng hoảng hay thảm họa. Này tiêu Chuẩn Quốc tế bìa tất cả các giai đoạn của sự cố
quản lý trước khi, và sau khi sự kiện bất ngờ.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một khuôn khổ cho một tổ chức
một) phát triển một phòng bảo vệ, bảo vệ, chuẩn bị, giảm nhẹ và phản ứng/liên tục/phục hồi mật,
b) lập mục tiêu, thủ tục, và quá trình để đạt được những mật cam kết,
c) đảm bảo với khả năng nhận thức, và đào tạo,
d) bộ số liệu để biện pháp hiệu suất và chứng minh sự thành công,
e) có hành động như cần thiết để cải thiện hiệu suất,
f) chứng minh sự phù hợp của hệ thống với các yêu cầu của đây tiêu Chuẩn Quốc tế, và
g) lập và áp dụng một quá trình liên tục cải thiện.
Phụ lục Một cung cấp thông tin trên hệ thống hướng dẫn, kế hoạch thực hiện kiểm tra, và bảo dưỡng
cải thiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859