Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 5667 thiết lập yêu cầu chung mẫu, bảo quản lý vận chuyển và lưu trữ của tất cả các mẫu nước bao gồm cả những người sinh học cho các phân tích. Nó không phải là đối mẫu nước dành cho vi sinh phân tích theo quy định ở ISO 19458, ecotoxicological xét nghiệm sinh học xét nghiệm và thụ động, lấy mẫu theo quy định trong phạm vi của ISO 5667-23.
Phần này của ISO 5667 là thích hợp đặc biệt khi chỗ hay tổng hợp các mẫu không thể được phân tích trên trang web và phải được vận chuyển đến một phòng thí nghiệm phân tích.

 

Liên Hệ: 0908.060.060 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859