Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 cung cấp vật lý lớp va chạm amnagement hệ thống giao thức giá trị cho RFID hệ thống xác định mục điều hành tại 13,56 MHz phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 18000-1.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 cung định nghĩa cho hệ thống cho mỗi CHẾ độ xác định trong 6 Khoản dưới đây.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 xác định ba không can thiệp vào CHẾ độ.
— Các CHẾ độ đang không hoạt động.
— Các CHẾ độ trong khi không tương thích, được không can thiệp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *