Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0.
Này dịch vụ cung cấp các biến sau:
• A_ARG_TYPE_DayOfWeek biến chỉ trong ngày mà một bộ hẹn giờ điểm đặt được thiết lập.
• A_ARG_TYPE_EventName biến chỉ ra tên là các sự kiện mà hẹn giờ điểm đặt có thể được thiết lập.
• A_ARG_TYPE_StartTime biến cho thấy thời điểm bắt đầu của một kế hoạch thay đổi trong điểm đặt.
• A_ARG_TYPE_HeatingSetpoint biến để trở thành một phần của một kế hoạch thay đổi trong một lò sưởi đặt.
• A_ARG_TYPE_CoolingSetpoint biến để trở thành một phần của một kế hoạch thay đổi trong một mát đặt.
• EventsPerDay một cách chuỗi cho thấy những điểm đặt lên kế hoạch thay đổi một ngày.
Này dịch vụ cung cấp những hành động sau đây:
• SetEventParameters thiết lập một mới hoặc cập nhật một sự kiện hiện có thích hợp với các thông số.
• GetEventsPerDay trở lại một danh sách của các sự kiện cho các quy định ngày trong tuần.
Dịch vụ này không cung cấp những điều sau đây:
• Những diện giữa các lịch trình bàn và điểm đặt đối tượng hoặc dịch vụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0904889859