Thông Tin Chung
Phạm vi

Thiết bị này mẫu là phù hợp với những Khối kiến Trúc, phiên Bản 1.0.
LANDevice là một TÙY chọn thiết bị ảo dưới gốc thiết bị
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:InternetGatewayDevice
Hình 1 bên dưới minh họa chung Cổng Internet bị bao gồm một hoặc hơn vật lý WAN và LAN diện. Các InternetGatewayDevice PHẢI hỗ trợ một LAN diện, nhưng CÓ thể hỗ trợ nhiều hơn một LAN diện để kết nối với các khu dân cư mạng. LANDevice mô hình thuộc tính và các chức năng của một LAN diện. Một thực hiện CÓ thể tổ chức những WAN diện và LAN diện trên cùng một mạng vật lý thẻ giao.
Các InternetGatewayDevice CÓ thể hỗ trợ nhiều vật lý LAN diện. Nó CÓ thể hỗ trợ khác biệt mạng con của khách hàng nút trên các khu dân cư mạng.
Hình 2 khái niệm cho thấy hệ thống của các thiết bị và dịch vụ trong InternetGatewayDevice với nhấn mạnh vào LANDevice.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0904.889.859

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
0988648963