Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6067:2018 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6067:2018 về Xi măng poóc lăng bền sulfat


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6067:2018

XI MĂNG POÓC LĂNG BN SULFAT

Sulfate resistant portland cement

Lời nói đầu

TCVN 6067:2018 thay thế TCVN 6067:2004

TCVN 6067:2018 do Vin Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

XI MĂNG POÓC LĂNG BN SULFAT

Sulfate resistant portland cement

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng bền sulfat.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi sử dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 141, Xi măng poóc lăng – Phương pháp phân tích hóa học;

TCVN 4030, Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn;

TCVN 4787 (EN 196-7), Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử;

TCVN 6016 (ISO 679), Xi măng – Phương pháp thửXác định cường độ;

TCVN 6017 (ISO 9597), Xi măng – Phương pháp thửXác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích;

TCVN 6068, Xi măng poóc lăng bền sulfat – Phương pháp xác định độ nở sulfat;

TCVN 6820, Xi măng poóc lăng chứa bari – phương pháp phân tích hóa học;

TCVN 8878, Phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng;

TCVN 9807, Thạch cao dùng để sản xuất xi măng;

TCVN 12003, Xi măng – Phương pháp xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước.

3  Quy định chung

3.1 Xi măng poóc lăng bền sulfat là sản phẩm được nghiền mịn từ clanhke xi măng poóc lăng bền sulfat với lượng thạch cao cần thiết. Có thể sử dụng phụ gia công nghệ nhưng không quá 1% so với khối lượng clanhke.

3.2 Thạch cao sử dụng để sản xuất xi măng poóc lăng bền sulfat theo TCVN 9807.

3.3 Phụ gia công nghệ theo TCVN 8878.

4 Phân loại

4.1 Theo độ bền sulfat, xi măng poóc lăng bền sulfat được chia làm hai loại:

– Xi măng poóc lăng bền sulfat trung bình, ký hiệu: PCMSR

– Xi măng poóc lăng bền sulfat cao, ký hiệu: PCHSR

4.2 Theo mác xi măng, xi măng poóc lăng bền sulfat được chia làm ba loại: 30; 40; 50. Giá trị 30; 40; 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016 (ISO 679).

5  Yêu cầu kỹ thuật

Xi măng poóc lăng bền sulfat thỏa mãn các yêu cầu trong Bảng 1 và Bảng 2.

Bảng 1 – Thành phần khoáng hóa

Tên chỉ tiêu

Mức

Bền sulfat trung bình

Bền sulfat cao

 

PCMSR30 

PCMSR40

PCMSR50

PCHSR30 

PCHSR40

PCHSR50

1. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

3,0

3,0

2. Hàm lượng magnesi oxide (MgO), %, không lớn hơn

5,0

5,0

3. Hàm lượng sắt oxide (Fe2O3), %, không lớn hơn

6,0

4. Hàm lượng nhôm oxide (Al2O3), %, không lớn hơn

6,0

5. Hàm lượng sulfur trioxide (SO3), %, không lớn hơn

3,0(1)

2,3(1)

6. Hàm lượng tri calci aluminat (C3A), %, không lớn hơn

8(2)

5(2)

7. Tổng hàm lượng tetra calci fero aluminat và hai lần tri calci aluminat (C4AF + 2C3A), %, không lớn hơn

25(2)

8. Hàm lượng kiềm quy đổi Na2O, %, không lớn hơn

0,6(3)

0,6(3)

9. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

0,75

0,75

10. Hàm lượng bari oxide (BaO), %,

1,5– 2,5(4)

1,52,5(4)

CHÚ THÍCH:

(1) Hàm lượng SO3 trong xi măng được phép vượt quá giá trị trong bảng, khi xi măng được kiểm tra độ nở theoTCVN 12003 không vượt quá 0,020% ở tuổi 14 ngày, giá trị độ nở phải được cung cấp cho người mua.

(2) Thành phần khoáng xi măng poóc lăng bền sulfat được tính theo công thức:

Tri calci aluminat (C3A) = (2,650 x %Al2O3) – (1,692 x %Fe2O3)

Tetra calci fero aluminat (C4AF) = 3,043 x %Fe2O3

(3) Hàm lượng kiềm quy đổi được tính theo công thức: %Na2O = %Na2O + 0,658 x %K2O

Chỉ áp dụng khi xi măng sử dụng trong bê tông với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm-silic

(4) Chỉ áp dụng đối với xi măng poóc lăng bền sulfat chứa bari.

 

Bảng 2 – Chỉ tiêu cơ lý

Tên chỉ tiêu

Mức

Bền sulfat thường

Bền sulfat cao

 

PCMSR30

PCMSR40

PCMSR50

PCHSR30

PCHSR40

PCHSR50

1. Cường độ nén, MPa (N/mm2), không nhỏ hơn:

 

– 3 ngày

16

21

25

12

16

20

– 28 ngày(*)

30

40

50

30

40

50

2. Thời gian đông kết, min:

 

– Bắt đầu, không sớm hơn

45

45

– Kết thúc, không muộn hơn

375

375

3. Độ mịn:

 

– Phần còn lại trên sàng 0,09 mm, %, không lớn hơn

10

10

– Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn

3000

3000

4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn

10

10

5. Độ nở sulfat ở tuổi 14 ngày(*), %, không lớn hơn

0,04(1)

(1) Khi thành phần hóa đạt giới hạn trong Bảng 1 thì không cần kiểm tra chỉ tiêu này. Khi độ nở sulfat đạt yêu cầu thì không cần giới hạn hàm lượng (C3A) và (C4AF + 2C3A) trong Bảng 1.

(*) Chỉ tiêu này có thể được để trống trong phiếu chất lượng khi xuất xưởng và phải cung cấp cho khách hàng khi đủ thời gian thử nghiệm.

6  Phương pháp thử

6.1 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 4787 (EN 196-7).

6.2 Xác định thành phần hóa học của xi măng poóc lăng bền sulfat theo TCVN 141.

6.3 Xác định cường độ nén theo TCVN 6016 (ISO 679).

6.4 Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích theo TCVN 6017 (ISO 9597).

6.5  Xác định độ mịn theo TCVN 4030.

6.6  Xác định độ nở sulfat theo TCVN 6068.

6.7 Xác định hàm lượng bari theo TCVN 6820.

7 Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

7.1  Ghi nhãn

7.1.1 Xi măng poóc lăng bền sulfat khi xuất xưởng ở dạng rời hoặc đóng bao phải có tài liệu chất lượng kèm theo với nội dung sau:

– Tên cơ sở sản xuất;

– Tên, mác và ký hiệu xi măng theo tiêu chuẩn này;

– Giá trị các mức chỉ tiêu theo Điều 5 của tiêu chuẩn này;

– Khối lượng xi măng xuất xưởng và số hiệu lô;

– Ngày, tháng, năm sản xuất.

7.1.2 Trên vỏ bao ngoài nhãn hiệu đã đăng ký, cần ghi rõ:

– Tên cơ sở sản xuất;

– Tên, mác và ký hiệu xi măng theo tiêu chuẩn này;

– Khối lượng tịnh của bao;

– Ngày, tháng, năm sản xuất;

– Hướng dẫn sử dụng và bảo quản;

– Số hiệu lô sản xuất;

– Viện dẫn tiêu chuẩn này.

7.2  Bao gói

7.2.1 Bao đựng xi măng poóc lăng bền sulfat phải đảm bảo không làm giảm chất lượng xi măng và không bị rách vỡ trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

7.2.2 Khối lượng tịnh cho mỗi bao xi măng là (50 ± 0,5) kg hoặc theo thỏa thuận với khách hàng.

7.3  Vận chuyển

7.3.1 Không được vận chuyển xi măng poóc lăng bền sulfat với các loại hóa chất có ảnh hưởng tớichất lượng của xi măng.

7.3.2 Xi măng bao được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải có che chắn chống mưa và ẩm ướt

7.3.3 Xi măng rời được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng.

7.4  Bảo quản

7.4.1  Kho chứa xi măng bao phải đảm bảo khô, sạch, nền cao, có tường bao và mái che chắc chắn, có lối cho xe ra vào xuất nhập dễ dàng. Các bao xi măng poóc lăng bền sulfat xếp cách tường ít nhất 20 cm, không cao quá 10 bao và riêng theo từng lô.

7.4.2  Xi măng poóc lăng bền sulfat phải bảo hành chất lượng trong thời gian 60 ngày kể từ ngày xuất xưởng.

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN6067:2018

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN6067:2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng, Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 tháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN6067:2018

PDF
File văn bản gốc (1019KB)
DOC
File văn bản word (69KB)

Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6067:2018 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Website: https://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Giới thiệu về ISO/IEC 20000
ISO/IEC …

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc đối xử …

ISO 31000 là gì?
ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc …

Giới thiệu ISO 29993: 2017
ISO 29993: 2017 quy …

Chưa bao giờ sức khỏe của người lao động lại được …

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định những …

Tiêu chuẩn ISO 14001 đang dần trở thành xu hướng …

Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng dựa trên sự kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *