Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6514-2:1999 xin vui lòng liên hệ: 0904.889.859 – 0988.35.9999 
[ad_1]

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6514-2:1999 (AS 2070 – 2 : 1993 (E)) về Vật liệu chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm – Phần 2: Hợp chất polyvinyl clorua (PVC)


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6514 – 2 : 1999

AS 2070 – 2 : 1993 (E)

VẬT LIỆU CHẤT DẺO TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM

PHẦN 2: HỢP CHẤT POLYVINYL CLORUA

Plastics materials for food contact use –

Part 2: Poly (vinyl cloride) (PVC) compound

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với vật liệu polyvinyl clorua (PVC) (dạng hạt hoặc dạng bột) dùng để sản xuất các vật dụng sử dụng tiếp xúc với thực phẩm.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6514-6 : 1999 Vật liệu chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm – Phần 6: Chất mầu.

TCVN 6514-8 : 1999 Vật liệu chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm  – Phần 8: Chất phụ gia.

3. Định nghĩa

3.1. Nhựa PVC

Là PVC thương phẩm thô. Thông thường được nhận biết bởi chỉ số cấp hạng.

Chú thích – Nhựa PVC không dùng để ép và đúc

3.2. Hợp chất PVC

Vật liệu chất dẻo chuẩn bị từ nhựa PVC và các phụ gia khác nhau để tạo ra vật liệu thích hợp cho đúc và ép.

Chú thích – Hợp chất PVC được cung cấp bởi nhà sản xuất nhựa hoặc bởi người phối trộn hoặc được sản xuất bởi chính người sử dụng.

4. Thành phần của hợp chất PVC

4.1. Yêu cầu chung

Hợp chất PVC sử dụng trong sản xuất sản phẩm chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm phải được sản xuất từ nhựa PVC (như qui định ở điều 5) và một hoặc nhiều phụ gia khác qui định ở TCVN 6514-8 : 1999. Mức sử dụng phụ gia tối đa trong hợp chất PVC tiếp xúc thực phẩm riêng biệt không được quá mức qui định trong TCVN 6514-8. Chất mẫu, polyme, hỗn hợp polyme và phụ gia polyme qui định ở 4.3, 5.4, 5.5 và 5.11 cũng có thể sử dụng trong sản xuất hợp chất PVC.

4.2. Hàm lượng monome

4.2.1 Monome vinylclorua

Hàm lượng monome vinylclorua (MVC) không quá 5 mg/kg hợp chất PVC.

4.2.2 Các monome khác

Trong các phần khác của tiêu chuẩn này qui định hàm lượng monome dư riêng biệt, điều đó cũng được áp dụng cho hợp chất PVC.

4.3. Chất mầu

Theo TCVN 6514-6 : 1999

5. Thành phần của nhựa PVC

5.1. Khái quát

Nhựa PVC được sử dụng trong chế tạo các sản phẩm chất dẻo sử dụng tiếp  xúc với thực phẩm phải được sản xuất từ các chất qui định ở các điều từ 5.2 đến 5.11.

Tất cả các monome và polyme được sử dụng để sản xuất nhựa PVC phải phù hợp với các phần thích hợp của bộ tiêu chuẩn này.

5.2. Tỷ lệ phần trăm mắt xích vinyl clorua trong nhựa PVC

Nhựa PVC phải chứa không ít hơn 50 % mắt xích vinyl clorua theo khối lượng vật liệu polyme trong nhựa PVC.

5.3. Monome cho phép

Để sản xuất nhựa PVC, có thể chỉ sử dụng riêng monome vinyl clorua hoặc kết hợp với các monome dưới đây:

a) Vinyliden clorua;

b) Styren;

c) Styren thế bởi các halogen hoặc bởi ankyl ở vòng benzen hoặc nhóm vinyl;

d) Acrylonitril;

e) Butadien;

f) Etylen, proylen hoặc mono-olefin béo bất kỳ;

g) Divinyl benzen;

h) Vinyl este của axit béo đơn chức;

i) Axit acrylic, crotonic, fumaric, itaconic, maleic hoặc metacrylic, tối đa đến 8 % theo khối lượng của tổng monome, este của các axit đó với các rượu đơn chức béo no;

j) Vinyl este của các rượu đơn chức béo no đến C20.

5.4. Polyme cho phép

Có thể sử dụng những polyme sau ở tất cả các bước trong sản xuất nhựa PVC;

a) Polyme hoặc copolyme được sản xuất bằng cách trùng hợp monome qui định ở 5.3;

b) Các sản phẩm clo hóa của vinyl clorua, với điều kiện tổng lượng clo không quá 69 % tính theo khối lượng polyme tạo thành.

5.5. Bờ-len (Blend) polyme

Có thể sử dụng các bờ-len polyme sản xuất từ các hợp chất qui định ở 5.3 và 5.4 trong sản xuất nhựa PVC ở (b) 5.4.

5.6. Chất xúc tác

Có thể sử dụng các chất xúc tác sau trong sản xuất nhựa PVC với điều kiện tổng lượng dư của chúng còn lại trong nhựa PVC không được quá 0,25 % tính theo khối lượng nhựa:

a) Benzoyl peroxit;

b) Peroxit của axit béo (C3 – C16);

c) Tert-Butyl perbenzoat;

d) Azobis (isobutyronitril), azobis (xyclohexyl cacboxynitril) và azobis (2,4 – dimetylvaleronitril);

e) Tert-butyl pepivalat;

f) Metyl etyl keton peroxit;

g) Amoni pesunfat và kali pesunfat;

h) Percacbonat có cấu tạo R1OCOOOOCOR2, ở đây R1 và R­2 là ankyl, aryl, ankylaryl, ankoxy, ankoxy ankyl hoặc ankyl, aryl, ankylaryl, ankoxy, ankoxy ankyl C2 – C20 được thế bằng halogen;

i) Xycloankyl (C5 – C8) petroxydicarbonat;

j) Bis (4-tert-butylcyclohexyl) petroxydicarbonat;

k) Axetyl xyclohexyl sunfonyl peroxit;

l) Pereste có cấu tạo R1 – COOOR2 ở đây R1 và R2 là các ankyl, aryl, ankylaryl hoặc ankoxy hoặc ankyl, aryl, ankylaryl, hoặc ankoxy (C2 – C10) được thế bằng halogen;

m) Hydroperoxit.

5.7. Các chất ức chế phản ứng trùng hợp

Có thể sử dụng các chất ức chế phản ứng trùng hợp sau trong sản xuất nhựa PVC, với điều kiện tổng lượng dư của chúng trong nhựa PVC không quá 0,01 % tính theo khối lượng nhựa:

a) Hydroquinon;

b) 4-Metoxyphenol;

c) Phenol;

d) Trietanolamin;

e) Tributylamin;

f) p-tert-butylcatechol;

g) Phenolthiazin;

h) Axit pieric;

i) Trinitrobenzen;

j) 2,5-dihydro-1,4-benzoquinon;

k) 1,4-naphtoquinon;

l) Diphenylamin;

m) Đồng naphtenat;

n) Axit metacrylic;

o) Natri nitrit.

5.8. Chất tạo nhũ tương

Có thể sử dụng các chất tạo nhũ tương sau trong sản xuất nhựa PVC, với điều kiện tổng lượng dư của chúng trong nhựa PVC không quá 3 % tính theo khối lượng nhựa:

a) Ankyl và ankylaryl sunfat natri, kali và amoni, nhóm ankyl chứa C10 – C20;

b) Ankyl và ankylaryl sunfonat natri, kali và amoni, nhóm ankyl chứa C­10 – C20;

c) Natri a-hydroxyoctadecansunfonat;

d) Muối natri, kali, amoni axit sulfo-succinic và mono và dieste của chúng với rượu đơn chức béo no C4 – C20;

e) Muối natri, kali, amoni của axit béo no lớn hơn C7;

f) Este của socbitol hoặc socbitan với axit béo no hoặc không no lớn hơn C7;

g) Muối natri, kali, canxi và amoni của axit hydroxylic béo C12 – C20 và các dẫn xuất sunfonyl hoặc axetyl của chúng;

h) Sản phẩm trùng ngưng của etylen oxit hoặc propylen oxit với axit béo đơn chức C12 – C20 và natri và amoni sunfat của chúng;

i) Sản phẩm trùng ngưng của etylen oxit hoặc propylen oxit với rượu đơn chức mạch thẳng C12 – C20 và natri và amoni sunfat của chúng;

j) Sản phẩm trùng ngưng của etylen oxit hoặc propylen oxit với các ankylphenol chứa nhóm ankyl có C7 hoặc lớn hơn và các natri và amoni sunfat của chúng;

k) Sản phẩm trùng ngưng của polyoxyetylen (20) sorbitan với axit béo C7 – C20;

l) Sản phẩm trùng ngưng của etylen oxit hoặc propylen oxit với ankyl và diankyl amin C1 – C20;

m) Rượu mạch thẳng C10 – C20.

5.9. Chất tạo huyền phù

Có thể sử dụng các chất tạo huyền phù sau trong sản xuất nhựa PVC, với điều kiện tổng lượng dư của chúng còn lại trong nhựa PVC không quá 1,0 % tính theo khối lượng nhựa:

a) Gelatin;

b) Metyl xenlulo;

c) Hydroxyetylxenlulo;

d) Hydroxypropyl metylxenlulo;

e) Natri cacboxymetylxenlulo;

f) Metyletylxenlulo;

g) Poly(vinyl alcol) hoặc poly(vinyl axetat) đã thủy phân một phần, có độ nhớt ít nhất 4 mPa.s ở 20 0C trong dung dịch nước 4 %;

h) Polyvinylpyrolidon và copolyme của vinylpyrolidon với vinyl ete hoặc este;

i) Copolyme của vinyl ankyl (C1 – C12) ete với axit maleic hoặc ankyl alcol.

5.10. Chất chuyển mạch và chất mang

Có thể dùng các chất chuyển mạch và chất mang sau trong sản xuất nhựa PVC, với điều kiện tổng lượng dư của chúng còn lại trong nhựa PVC không quá 0,5 % tính theo khối lượng nhựa:

a) Tricloetylen;

b) Pecloetylen;

c) Trans-dicoetylen;

d) Isobutylen;

e) Xylen;

f) Clorofom;

g) Metanol;

h) Etanol;

i) 2-propanol;

j) Axeton;

k) Cacbon tetraclorua;

l) Etylen diclorua;

m) Ankan (C2 – C10).

5.11. Phụ gia polyme

Có thể sử dụng các chất phụ gia polyme sau trong sản xuất nhựa PVC:

a) Homopolyme của các monome qui định ở 5.3;

b) Copolyme của 2 hoặc nhiều monome qui định ở 5.3;

c) Polyolefin clo hóa với điều kiện tổng hàm lượng clo không quá 56 % tính theo khối lượng trong vật liệu polyme;

d) Copolyme của butyl acrylat và vinyl pyrolidon chứa không quá 95 % butyl acrylat tính theo khối lượng;

e) Polyuretan có khối lượng phân tử khoảng 40 000 và 100 000 và chứa ít hơn 0,01 % tính theo khối lượng isoxyanat hoặc các amin bậc nhất và được tổng hợp từ một trong nhứng hợp chất qui định  ở (i) tác dụng với một trong những hợp chất qui định ở (ii) dưới đây:

i) 1,6 hexan diisoxyanat, 2,4 toluen diisoxyanat, 2,6 toluen diisoxyanat;

ii) 1,4-butandiol, polyeste của axit adipic với etylen glycol, trimetylolpropan, sản phẩm cộng hợp của propylen oxit hoặc etylen oxit với etandiol, 1,2 propandiol, glyxerol, trimetylolpropan, pentaerytritol hoặc socbitol.

5.12. Chất phụ gia

Có thể sử dụng các chất phụ gia qui định ở TCVN 6514-8 như qui định trong sản xuất nhựa PVC, với điều kiện lượng chất phụ gia được dùng trong nhựa không quá lượng chất phụ gia qui định cho hợp chất PVC. Những hạn chế khác có liên quan đến sử dụng phụ gia trong hợp chất PVC cũng phải áp dụng như đối với sử dụng chúng trong nhựa PVC.

6. Ghi nhãn

Tất cả các bao bì và thùng chứa từ vật liệu nhựa polyvinyl clorua (PVC) tiếp xúc với thực phẩm phải ghi nhãn, bền với các thông tin sau:

a) Tên, nhãn thương phẩm, dấu hiệu thích hợp để nhận biết nhà sản xuất;

b) Mã hay số hiệu của từng mẻ, đợt sản xuất;

c) Tên và hạng hợp chất;

d) Nhãn ghi “tiếp xúc với thực phẩm” phải in chữ không nhỏ hơn chữ dùng để ghi tên và cấp hạng của hợp chất. Nhãn này phải đặt ngay sau hoặc ngay dưới tên và cấp hạng hợp chất.

Đã xem:

Đánh giá:  

 

Thuộc tính TCVN TCVN6514-2:1999

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN6514-2:1999
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ngày công báo
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ- Thực phẩm, Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN6514-2:1999

PDF
File văn bản gốc (2.7MB)
DOC
File văn bản word (30.5KB)

[ad_2]
Quý doanh nghiệp có muốn đăng ký Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6514-2:1999 xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————————————

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VPGD: P922 Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0988.35.9999

Websitehttps://vientieuchuan.vn

Email: vientieuchuan@gmail.com

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN322:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN324:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN325:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN328:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN329:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969

Dịch vụ đăng ký cấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN323:1969 xin vui lòng liên hệ: …

Xem thêm
0904889859